Norox Pulcat AW 是一种专业用于不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂拉挤工艺的固化剂。

 

 

参数

 

化学品名称: 过氧化甲基异丁基酮
CAS 号: 37206-20-5
活性氧含量: 8.7 - 9.0 %
外观: 无色液体
溶解于: 邻苯二甲酸盐
不溶于:
储存温度: 低于80°F(建议低于70°F以获得最佳储存时间)

 

 

应用

 

NOROX Pulcat AW 也用于使用钴类促进的树脂在常温下的固化。

 

 

产品说明书

 

  产品技术说明书

 

 

MSDS

 

  MSDS